Představení projektu
Představení projektu

Projekt výzkumu a vývoje NAKI DF12P01OVV001
Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu
prostřednictvím institutu krajinných památkových zón

Doba řešení: 1. 3. 2012–31. 12. 2015

Cílem výzkumného projektu je prohloubení poznatků o kulturně-historických hodnotách kulturní krajiny, zaměřené na zhodnocení a rozvinutí stávajícího systému ochrany a péče v rámci kategorie krajinných památkových zón. Projekt usiluje o zlepšení podmínek pro ochranu a uchování této části kulturního dědictví a nalezení mezioborového metodického konsensu v této oblasti. Je plně v souladu se závazky, které pro ČR vyplývají z Evropské úmluvy o krajině. Projekt svým obsahem napomůže odborně podložit plnění programového prohlášení vlády v oblasti kulturní krajiny. Výsledky projektu prezentované srozumitelnou formou budou využitelné pro edukaci široké veřejnosti v této oblasti. Analýza kompozičních principů i prohloubení poznatků o dalších hodnotách těchto území budou přímo využitelné pro regulaci činností v již vyhlášených 19 KPZ a jejich udržitelného rozvoje.  Zvýšení povědomí a ochrana hodnot historické kulturní krajiny je důležitou součástí národního přístupu ke krajině, ale i příspěvkem k implementaci mezinárodních úmluv.

Součástí projektu je vývoj standardů, metodik a nástrojů pro popis, hodnocení a optimální využívání kulturní krajiny a pro péči o dlouhodobě udržitelné zachování jejích kulturně historických hodnot. Výsledky budou souměřitelné s dalšími již ověřenými postupy prezentace hodnot historického urbanismu, se zohledněním specifik kulturní krajiny, s důrazem na krajinotvorné vegetační prvky, související drobná technická díla, a drobné krajinné architektury regionálního významu. Předpokládá se metodická a terminologická vazba na relevantní zahraniční výstupy. Poznatky budou kromě metodických výstupů a památkových postupů interpretovány i v mapách s odborným obsahem a publikačních výstupech určených různým cílovým skupinám.


Řešitelská pracoviště:
Příjemce:
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejná výzkumná instituce 

Další účastníci projektu:
Národní památkový ústav
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební