Aktivita 1404A11

Aktivita 1404A11

Standardizace forem poskytování odborných informací pro orgány státní správy, pro odbornou i laickou veřejnost


Řešení aktivity bylo zahájeno v roce 2014, a je provázané jak s řešením aktivity 1404A10, tak i s dalšími kapitolami řešení finální podoby Metodiky plánu ochrany KPZ. Bylo prokázáno, že způsob poskytování odborných informací z Plánu ochrany KPZ i z Koncepce regenerace je kompatibilní s existující metodikou hodnocení zástavby a s metodikou Plánu ochrany, zaměřené na MPZ, MPR, VPZ a VPR a kromě toho je kompatibilní s nástroji územního plánování. Pro poskytování dat pro ÚAP a informací pro zpracování územních a regulačních plánů je způsob vyjádření údajů v Metodice plánu ochrany VPZ použitelný. Pracovní výstup řešené aktivity je prezentován v:

 

Standardizace forem poskytování odborných informací pro orgány státní správy, pro odbornou i laickou veřejnost. (text)

 

Kromě toho zde existuje návaznost i na další nástroje péče o krajinu (např. ochrana krajinného rázu), jak prokázaly publikované výsledky – mapy s odborným obsahem. Uznatelné výstupy typu „Nmap.“- Specializovaná mapa s odborným obsahem byly v souladu Příkazem ministra kultury č. 25/2014 předloženy k vydání stanoviska na MK ČR v rámci avíza v červnu 2015, dopisem MK ČR (MK 61256/2015 OVV) ze dne 9. 10. 2015 byly níže uvedené mapy schváleny.

 

ŠVECOVÁ, S., VOREL, I., KUPKA, J., DVORSKÁ, R. (2015): KPZ Novohradsko. Kulturně historické hodnoty a prostorově-charakterová diferenciace krajiny v území (mapa + text k mapě + průvodní zpráva)

 

ŠVECOVÁ, S., VOREL, I., KUPKA, J., DVORSKÁ, R. (2015): KPZ Novohradsko. Míra soustředění ochranných režimů z hlediska památkové péče a ochrany charakteru krajiny. (mapa + text k mapě + průvodní zpráva)

 

Práce na aktivitě byly tímto v roce 2015 uzavřeny.