Aktivita 1404A10

Aktivita 1404A10

Převod definovaných hodnot na hodnoty území – kompatibilita výstupů pro použití v územním plánování (v urbanistické koncepci a koncepci uspořádání krajiny v územním plánu, v ÚAP a ZÚR)

Řešení aktivity bylo v roce 2014 zahájeno. Navazuje na předchozí aktivity, zejména 1204A01, která se týkala legislativní situace. Ukazuje se, že legislativní rámce nástrojů územního plánování poskytuje značné možnosti pro ochranu znaků a hodnot cennosti a osobitosti krajiny a to zejména po stránce vizuálního uplantnění a v prostorových vztazích území. Požadavky památkové péče představují v územním plánování limity rozvoje území a společně s požadavky ochrany přírody vytvářejí značný potenciál uplantnění krajinářských hledisek v nástrojích územního plánování. Analýza reálné situace však ukazuje, že v existujících územních plánech nejsou dostatečně využity možnosti, které legisloativa poskytuje pro uplantnění krajinářských hledisek. Praxe též ukazuje, že není dostatečně jasné, jak tato hlediska do nástrojů územního plánování zapracovat (otevřené otázky koncepce uspořádání krajiny, území se shodným krajinným typem v ZÚR a pod. Tyto otázky jsou popsány ve výstupu řešení aktivity (Přenesení podmínek ochrany z nástrojů památkové péče a ochrany přírody a krajiny do nástrojů územního plánování), který je ve zkrácené verzi prezentován ZDE. Zároveň byly výsledky publikovány v kapitole knihy (VOREL, I.; ŠVECOVÁ, S.: Rozdílné nástroje ochrany charakteru krajiny a jejich koordinované použití). Tímto je řešení aktivity naplněno a ukončeno.