Aktivita 1304A09

Aktivita 1304A09

Standardizace  a zobrazení a popisu hodnot KPZ, které jsou  podchyceny v plánu péče , identifikovaných jevů a vazeb, představujících přírodní, kulturní a historické hodnoty (texty, tabulky, přehled zdrojů, zobrazení v prostředí GIS)

 

Výsledky:

Ve druhém pololetí roku 2013 byly na základě definování jevů pro analýzy KPZ (výkres A) zahájeny práce na standardizaci zobrazení a popisu hodnot. Východiskem je právě identifikace jevů a jejich definování a způsob jejich zobrazení s ohledem na hierarchii významnosti jednotlivých jevů v krajinné struktuře KPZ. Řešení aktivity bylo v roce 2013 rozpracování a bude pokračovat i v následujícím období.

 

V roce 2014 pokračovaly práce na standardizaci zobrazení a popisu hodnot na základě definování jevů pro analýzy KPZ (výkres A) Východiskem je právě identifikace jevů a jejich definování a způsob jejich zobrazení s ohledem na hierarchii významnosti jednotlivých jevů v krajinné struktuře KPZ. Aktivita musí být řešena v návaznosti na definitivní stanovení cílů a obsahu plánu ochrany a to v návaznosti na legislativní praxi s užitím institutu plánu ochrany dle Vyhlášky č. 420/2008 Sb. Možnosti plánu ochrany jsou také ovlivněny možnostmi projednatelnosti plánu ochrany KPZ a jeho kompatibility s plány ochrany MPZ a VPZ. Získávání podkladů a zkušeností z konkrétních případů je velmi pracné a leží mimo rámec výzkumné práce – ve sféře praxe památkové péče.

 

Práce v roce 2015 navázaly na předchozí řešení z let 2013 a 2014. Činnosti směřovaly k formulaci způsobů vyjádření zásad ochrany krajiny v plánech ochrany, a to v jednotlivých výkresech. Byly vytvořeny a koordinovány legendy jednotlivých výkresů, jejichž počet a cíl je dán Vyhl. 420/2008 Sb. Práce vycházely z výsledků z roku 2014, kdy na základě definování jevů pro analýzy KPZ (výkres A) probíhaly práce na standardizaci zobrazení a popisu hodnot. Východiskem pro standardizaci zobrazení a popisu hodnot KPZ je právě identifikace jevů a jejich definování a způsob jejich zobrazení s ohledem na hierarchii významnosti jednotlivých jevů v krajinné struktuře KPZ. Podobně jako v Aktivitě 1304A08 byla i tato aktivita řešena v návaznosti na definitivní stanovení cílů a obsahu plánu ochrany a to v návaznosti na legislativní praxi s ohledem na kompatibilitu s plány ochrany MPZ a VPZ. Pracovní výstup řešené aktivity je prezentován v textu Standardizace zobrazení a popisu hodnot KPZ.

 

Výstupem, který zapracoval poznatky této aktivity, je samotná Metodika plánů ochrany KPZ: KUČA K., VOREL, I., KUPKA, J., ŠVECOVÁ, S., KUČOVÁ, V. (2015): Metodika plánů ochrany krajinných památkových zón). (metodika + průvodní zpráva).

 

Práce na aktivitě byly v roce 2015 uzavřeny.