Aktivita 1304A08

Aktivita 1304A08

Definice standardů dílčích nástrojů plánu péče (plánu ochrany a plánu regenerace) o KPZ a standard vyjádření identifikovaných jevů, znaků, vazeb a hodnot v zastavěném i nezastavěném území

 

Výsledky:

Plán regenerace navazuje na plán ochrany, jeho cíle a nástroje byly zpracovány v aktivitě 1304A07. Vzhledem k tomu, že se jedná o návaznost hodnocení zastavěného a nezastavěného území, musí kategorie plánu péče – zahrnujícího plán ochrany a plán regenerace vzájemně korespondovat. Současná situace však ukazuje, že aktivita musí být řešena v návaznosti na definitivní stanovení cílů a obsahu plánu ochrany a to v návaznosti na legislativní praxi s užitím institutu plánu ochrany dle Vyhlášky č. 420/2008 Sb. Možnosti plánu ochrany jsou také ovlivněny možnostmi projednatelnosti plánu ochrany KPZ a jeho kompatibility s plány ochrany MPZ a VPZ. Získávání podkladů a zkušeností z konkrétních případů je velmi pracné a leží mimo rámec výzkumné práce – ve sféře praxe památkové péče. Pracovní výstup řešené aktivity je ve zkrácené podobě prezentován v Osnově pojetí plánu ochrany KPZ – dílčí nástroje a standard vyjádření identifikovaných hodnot.

Aktivita souvisí s dokončením Metodiky plánu ochrany. Na závazný materiál (opatření obecné povahy) Plán ochrany KPZ Koncepce regenerace. Její obsah byl oproti Aktivitě 1304A06 upřesněn tak, aby se jednalo o vysloveně koncepční materiál využitelný jak v Programu regenerace MK, tak i v návaznosti na nástroje územního plánování. Bylo prokázáno, že aktivita musí být řešena v návaznosti na definitivní stanovení cílů a obsahu plánu ochrany a to v návaznosti na legislativní praxi s užitím institutu plánu ochrany dle Vyhlášky č. 420/2008 Sb. Možnosti plánu ochrany jsou také ovlivněny možnostmi projednatelnosti plánu ochrany KPZ a jeho kompatibility s plány ochrany MPZ a VPZ. Byly stanoveny a na modelových příkladech ověřeny standardy textového i grafického vyjádření obsahu Plánu ochrany. Pracovní výstup řešené aktivity je prezentován v příloze:

 

Dílčí nástroje plánu ochrany a vyjádření identifikovaných hodnot. V roce 2015 byl v souvislosti s řešením aktivity zpracován recenzovaný článek (Jrec) (text).

 

ŠVECOVÁ, S., VOREL, I. (2015): Kulturní historická krajina a výstavba – některé problémy zachování kulturních hodnot v krajinných památkových zónách) a mapy s odborným obsahem. (text)

 

Práce na aktivitě byly tímto v roce 2015 uzavřeny.