Aktivita 1304A07

Aktivita 1304A07

Návrh struktury plánu regenerace ve vazbě na plán ochrany jakožto nového nástroje památkové péče a jakožto součásti plánu péče o KPZ (plán ochrany, plán regenerace)

 

Výsledky:

Plán péče by se měl stát materiálem, který bude pomocí plánu ochrany poskytovat pravidla ochrany jednotlivých nemovitostí na území KPZ a pomocí plánu regenerace pak zásady nakládání s těmi částmi krajiny, kde jsou významné z hlediska památkové podstaty KPZ. Náplní řešené aktivity v průběhu roku 2013 bylo vypracování předběžného návrhu struktury plánu regenerace a její ověřování na vybraných KPZ (Čimelicko a Rakovicko, Osovsko). Definovány byly hlavní cíle Plánu regenerace KPZ:

  1. Stanovuje priority stavebních zásahů v chráněném území, přičemž přednostní je záchrana ohrožených nemovitostí.
  2. Může usilovat o potlačení rušivých zásahů provedených na jednotlivých nemovitostech v minulosti.
  3. Může usilovat o komplexní regeneraci území včetně obnovy zaniklých prvků urbanistické a krajinné struktury.

Rámcově byl vymezen obsah Plánu regenerace KPZ:

  1. Vyhodnocení nemovitostí na území KPZ z hlediska jejich cennosti a z hlediska jejich ohrožení.
  2. Vyhodnocení dochovaných prvků a fragmentů krajinářských úprav (vegetační prvky a struktury, vodní prvky, záměrná terénní modelace) z hlediska jejich cennosti, významu pro zachování prostorových souvislostí komponovaného celku a z hlediska jejich ohrožení.
  3. Návrh priorit stavebních zásahů pro záchranu nejohroženějších staveb a pěstebních opatření pro zachování prvků a fragmentů krajinářských úprav.
  4. Návrh opatření (stavební úpravy, pěstební zásahy, podmínky využití území) pro odstranění rušivých jevů na objektech, ve využití území a v krajinářských úpravách.
  5. Návrh obnovy zaniklých prvků urbanistické a krajinné struktury KPZ formou doporučení ke způsobu využití území, k formám výstavby a ke způsobu a formám obnovy výsadeb, regenerace vodních toků a ploch a obnově terénních úprav.
  6. Návrh regeneračních opatření k dotvoření základních památkových hodnot (včetně prostorových souvislostí a vizuálních vazeb) prostředí sídel a krajiny v KPZ, které dotvoří dochované fragmenty.

Výstupem řešení aktivity je zpráva uložená v datovém skladu projektu. Tento podklad bude východiskem dalšího řešení aktivit IV. etapy projektu. Tímto je řešení aktivity naplněno a ukončeno.