Aktivita 1304A05

Aktivita 1304A05

Analýza existujících dokumentů vyhlášených KPZ z hlediska jejich využitelnosti v plánovacích a rozhodovacích procesech ve vztahu k existujícímu legislativnímu prostředí, identifikace nedostatků a možností řešení

 

Výsledky:

Analýza provedená v prvním pololetí 2013 byla zaměřena na nalezení problémů a pozitiv zpracované dokumentace existujících KPZ a vyhodnocení jejich využitelnosti z hlediska soudobé legislativy a z hlediska navrhovaných postupů a metod analýz a dokumentace KPZ. Je možno konstatovat, že vyhlášky Ministerstva kultury v zásadě dostatečně definují památkové zóny a (i když různorodě) definují i základní poslání konkrétních KPZ a někde i podrobnější ochranné podmínky a úkoly při zachování a rozvíjení kulturně historických hodnot krajiny. Problematičtější je nejednotnost vyjádření památkových hodnot v územně analytických podkladech a záměny zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny. Odborné studie a regulační krajinářské pány jsou zpracovány s vysokou odborností a ohledem na specifické podmínky a hodnoty krajiny. Regulační krajinářské plány krajinných památkových zón nejsou povinným dokumentem krajinných památkových zón, přesto jsou užitečným podkladem jak pro orgány státní správy, tak pro projektanty, kteří v území pracují.

Výstup řešení aktivity je ve zkrácené pracovní verzi prezentován v dokumentu: Analýza existujících dokumentů vyhlášených KPZ z hlediska jejich využitelnosti v plánovacích a rozhodovacích procesech ve vztahu k existujícímu legislativnímu prostředí, identifikace nedostatků a možností řešení. Tímto je řešení aktivity naplněno a ukončeno.