Aktivita 1304A04

Aktivita 1304A04

Památkové vyhodnocení krajiny v nezastavěném území vybraných modelových území s ohledem na využití v plánu ochrany a v plánu regenerace KPZ

 

Výsledky:

V roce 2013 byla pozornost věnována krajinným prvkům a strukturám, které spoluvytvářejí cennost krajinné struktury jak po stránce památkové, tak po stránce prostorového uspořádání a specifického obrazu krajiny. Předmětem etapy bylo hodnocení provedených krajinářsko-analytických prací v šesti vybraných KPZ a zobecnění specifických rysů krajinné struktury a obrazu krajiny v odlišných územích tak, aby bylo možno v další fázi práce na základě zkušeností s významy jednotlivých krajinných prvků a struktur v nezastavěném území definovat stupnici hodnocení pro stanovení památkového významu. Stupnice hodnocení bude mít základní význam pro kategorie ploch a prvků v plánu ochrany a též pro definování ochranných a regeneračních opatření v rámci plánu regenerace. Klasifikace identifikovaných prvků a struktur v jednotlivých KPZ završí výsledek této etapy. Uznatelné výstupy řešení aktivity jsou prezentovány zde. Jedná se o tři kapitoly v odborné knize:

 

 

Podobně jako v předchozím období byla i v roce 2014 pozornost věnována krajinným prvkům a strukturám, které spoluvytvářejí cennost krajinné struktury jak po stránce památkové, tak po stránce prostorového uspořádání a specifického obrazu krajiny. Předmětem etapy bylo hodnocení provedených krajinářsko-analytických prací v šesti vybraných KPZ a zobecnění specifických rysů krajinné struktury a obrazu krajiny v odlišných územích tak, aby bylo možno v další fázi práce na základě zkušeností s významy jednotlivých krajinných prvků a struktur v nezastavěném území definovat stupnici hodnocení pro stanovení památkového významu. Stupnice hodnocení bude mít základní význam pro kategorie ploch a prvků v plánu ochrany a též pro definování ochranných a regeneračních opatření v rámci plánu regenerace. Klasifikace identifikovaných prvků a struktur v jednotlivých KPZ završí výsledek této etapy. Uznatelné výstupy řešení aktivity jsou prezentovány zde. Jedná se o následující publikace:

 

 

Po vydání stanoviska v souladu s Příkazem ministra kultury č. 25/2014 a zhodnocení všech podrobných analýz šesti modelových KPZ (mapy s odborným obsahem, kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny – krajinářsko-analytický výkres A), bude možno uzavřít otázku definování stupňů památkového významu krajinných prvků a stuktur nezastavěného území - volné krajiny. Tyto stupně musí korespondovat s potřebami plánu ochrany, jehož definitivní struktura se ještě vyvíjí.

Tato aktivita byla v roce 2015 dokončena současně s dokončováním Metodiky a v souvislosti s ověřováním návrhu Metodiky na modelových územích. Stupnice hodnocení bude mít základní význam pro kategorie ploch a prvků v plánu ochrany a též pro definování ochranných a regeneračních opatření v rámci plánu regenerace. Klasifikace identifikovaných prvků a struktur v jednotlivých KPZ završí výsledek této etapy. Pracovní výstup řešené aktivity je prezentován v:


Památkové vyhodnocení krajiny v  nezastavěném území vybraných modelových území s ohledem na využití v plánu ochrany a v plánu regenerace KPZ. Uznatelné výstupy řešení aktivity za rok 2015 jsou uvedeny v kapitole C Uznatelné výstupy typu „Nmap.“- Specializovaná mapa s odborným obsahem byly v souladu Příkazem ministra kultury č. 25/2014 předloženy k vydání stanoviska na MK ČR v rámci avíza v červnu 2015, dopisem MK ČR (MK 61256/2015 OVV) ze dne 9. 10. 2015 byly mapy schváleny. Jedná se o mapy s odborným obsahem. (text)

 

KUČA, K., KUPKA, J. (2015):  KPZ Žehušicko. Identifikace existujících a zaniklých komponent historické kulturní krajiny v okolí Nového rybníka. (mapa + text k mapě + průvodní zpráva)

 

KUČA, K., KUPKA, J. (2015):  Ztracená Voda, (okres Bruntál). Identifikace existujících a zaniklých komponent historické kulturní krajiny s důrazem na členění plužiny. Uznatelným výstupem je také kapitola v odborné knize. (mapa + text k mapě + průvodní zpráva)

 

Příloha XV.: KUPKA, J. (2015): Hodnoty a ochrany kulturní krajiny. K publikaci v recenzovaném časopise byl přijat článek. (text)

 

Příloha XXVIII.: KUPKA, J., KUČOVÁ, V. (2015): Historická kulturní krajina Osovska. K termínu periodické průběžné zprávy je článek v recenzním řízení. Práce na aktivitě byly tímto v roce 2015 uzavřeny. (text)