Aktivita 1304A03

Aktivita 1304A03

Památkové vyhodnocení zástavby v zastavěném i nezastavěném území vybraných modelových území s ohledem na význam v krajinné struktuře KPZ

 

Výsledky:

Řešení aktivity bylo v roce 2013 rozpracováno na modelových lokalitách Čimelice, Rakovice a Vrábsko. Plochy zastavěných území jsou u některých velkých (ale i u menších) KPZ velmi rozsáhlé a různorodé z hlediska charakteru starší i novodobé zástavby a novodobých zásahů do vzhledu jednotlivých objektů. Zástavba v nezastavěném území, představovaná zpravidla jednotlivými objekty nebo menšími soubory v krajině (větší stavební soubory a areály jsou již většinou zahrnuty do nespojitého zastavěného území obce), je z hlediska památkového vyhodnocení uchopitelná a její správné vyhodnocení je významné, protože často souvisí s krajinářskými úpravami nebo se symbolickými významy krajiny. Často jsou však dochovány ve špatném či torzálním stavu. Práce budou pokračovat i v následujícím období.

V roce 2014 byla rozpracována vyhodnocení zástavby v dalších modelových územích KPZ. Ukazuje se však, že metoda hodnocení je natolik podrobná a pracná, že je obtížně uplatnitelná na celém území KPZ, které zahrnuje zpravidla více obcí a množství staveb a nemovitostí v nezastavěném území. Tím spíše, že většina sídel nevykazuje výraznější památkové hodnoty a převažují v nich objekty nehodnotné. Vypracování památkového hodnocení zástavby ve svém důsledku potlačuje význam památkového vyhodnocení prvků krajiny, které nejsou stavebními objekty a které jsou (na rozdíl od většího podílu zástavby) podstatně významnější pro památkovou hodnotu kulturní historické krajiny krajinné památkové zóny. Zkušenosti z této práce budou zobecněny a práce bude uzavřena v příštím roce.

 

Řešení aktivity navázalo na předchozí průběh prací v roce 2013. Práce v roce 2014 ukázaly na to, že metoda hodnocení zástavby je natolik podrobná a pracná, že je obtížně uplatnitelná na celém území KPZ, které zahrnuje zpravidla více obcí a množství staveb a nemovitostí v nezastavěném území. Tím spíše, že většina sídel nevykazuje výraznější památkové hodnoty a převažují v nich objekty nehodnotné. Vypracování památkového hodnocení zástavby ve svém důsledku potlačuje význam památkového vyhodnocení prvků krajiny, které nejsou stavebními objekty a které jsou (na rozdíl od většího podílu zástavby) podstatně významnější pro památkovou hodnotu kulturní historické krajiny krajinné památkové zóny. Zkušenosti z této práce směřovaly v roce 2015 k pojetí, které bylo uplatněno v Metodice plánu ochrany KPZ. Vyhodnocení zástavby se provádí podrobným způsobem v měřítku katastrální mapy s výčty nemovitostí tak, jak je požadováno také u MPZ, MPR, VPZ a VPR. Vedle toho se provádí vyhodnocení celého území KPZ, kde v kontextu hodnotných komponent kulturní krajiny se méně podrobným způsobem zobrazují hodnoty zastavěných území a to bez výčtu nemovitostí. Tento způsob vytváří návaznost na nástroje územního plánování – územní studii, územní plán. Pracovní výstup řešené aktivity je prezentován v Památkovém vyhodnocení zástavby v  nezastavěném území vybraných modelových území s ohledem na využití v plánu ochrany a v plánu regenerace KPZ.

 

Uznatelné výstupy typu „Nmap.“ (Specializovaná mapa s odborným obsahem) za rok 2015 byly v souladu s příkazem ministra kultury č. 25/2014 předloženy k vydání stanoviska na MK ČR v rámci avíza v červnu 2015, dopisem MK ČR (MK 61256/2015 OVV) ze dne 9. 10. 2015 byly mapy schváleny. Jedná se o mapy s odborným obsahem:


KUČA, K., KUPKA, J., ŠVECOVÁ, S., VOREL, I. (2015): KPZ Čimelicko-Rakovicko. Památkové vyhodnocení zástavby Čimelic (podklad pro plán ochrany KPZ) (mapa + průvodní zpráva + textová zpráva)


KUČA, K., KUPKA, J. (2015): KPZ Římovsko. Památkové vyhodnocení zástavby Římova (podklad pro plán ochrany KPZ). (mapa + průvodní zpráva + textová zpráva)


Uznatelným výstupem je také článek ve sborníku KUPKA, J. (2015) Zeleň veřejných prostranství. Tímto bylo řešení aktivity uzavřeno. (text)