Aktivita 1204A02

Aktivita 1204A02
Zpracování památkového vyhodnocení zástavby modelového území jako metodického podkladu pro analýzy dalších modelových území KPZ dle metodiky „Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón"
(1. 7. 2012-31. 12. 2012)

Řešitelé: K. Kuča, I. Vorel, J. Kupka, S. Švecová

Výtah z materiálů, které byly zpracovány na základě části A. a prověřeny ve vyhodnocení zastavěného území Čimelic v KPZ Čimelicko – Rakovicko. Konkrétní způsob vyhodnocení koresponduje s následujícími úvahami o obsahu plánu ochrany a plánu regenerace.

Náměty osnov Plánu ochrany a plánu regenerace krajinné památkové zóny (KPZ)  
Plán ochrany krajinné památkové zóny.
Plán ochrany (památkové rezervace či památkové zóny) je nový institut charakteru „opatření obecné povahy“, doplněný do památkového zákona novelou č. 307/2008 Sb. Náležitosti a obsah plánu ochrany stanoví Vyhláška č. 420/2008 Sb. Pro jednotný postup při zpracování (zejména grafické části plánu) bude vydána metodika (předběžný termín konec roku 2012), zaměřená především na chráněná území městského a vesnického typu. V rámci projektu NAKI se předpokládá její rozpracování pro potřeby krajinných památkových zón.

Plán ochrany zejména:
1) Přebírá z ústředního seznamu nemovitých kulturních památek hranici chráněného území a evidenci kulturních památek a národních kulturních památek. Ustanovení plánu ochrany se na kulturní¨památky a národní kulturní památky nevztahují.

2) Identifikuje v území stavby architektonicky cenné či alespoň historicky významné, a jako doplňkovou charakteristiku též významné dominanty (též u kulturních památek a národních kulturních památek).
Tyto kategorie jsou převzaty ze stavebního zákona a v rámci územního plánování jsou jednou ze součástí územně analytických podkladů. Plán ochrany umožňuje právní ochranu dochovaných hodnot těchto nemovitostí.

3) Pro všechny nemovitosti v rámci chráněného území (jak stavby, tak pozemky) může stanovit míru osvobození od povinnosti vyžádat si závazné stanovisko památkové péče k zamýšlenému záměru (příklad: závazné stanovisko je potřebné pouze pro zásahy, které se projeví na vnějším vzhledu nemovitosti).

4) V rámci formulace způsobu zabezpečení kulturních hodnot území může stanovit konkrétní způsoby takového zabezpečení.

Plán ochrany nemůže:
1) požadovat rehabilitaci znehodnocených nemovitostí
2) požadovat demolici staveb urbanisticky rušivých
3) požadovat zastavování proluk
4) požadovat obnovu zaniklých prvků struktury krajiny


Plán regenerace krajinné památkové zóny

Plán regenerace je nástrojem Programu regenerace Ministerstva kultury. Pro chráněné území může být ustavena komise regenerace, která zajišťuje zpracování a realizaci Programu regenerace s finanční spoluúčastí státu, obce a vlastníků památek.
Plán regenerace vychází z identifikace  klasifikace památkového významu objektů a jevů na území KPZ a z jejich souvislostí.
Plán regenerace vychází z různých stupňů ochrany jednotlivých částí a prvků KPZ

Hlavní cíle Plánu regenerace KPZ:

1) Stanovuje priority stavebních zásahů v chráněném území, přičemž přednostní je záchrana ohrožených nemovitostí.

2) Může usilovat o potlačení rušivých zásahů provedených na jednotlivých nemovitostech v minulosti.

3) Může usilovat o komplexní regeneraci území včetně obnovy zaniklých prvků urbanistické  a krajinné  struktury.

 

Námět  obsahu „Plánu regenerace KPZ“:

  • Vyhodnocení nemovitostí na území KPZ z hlediska jejich cennosti a z hlediska jejich ohrožení
  • Vyhodnocení dochovaných prvků a fragmentů krajinářských úprav (vegetační prvky a struktury, vodní prvky, záměrná terénní modelace) z hlediska jejich cennosti, významu pro zachování prostorových souvislostí komponovaného celku a z hlediska jejich ohrožení
  • Návrh priorit stavebních zásahů pro záchranu nejohroženějších staveb, a pěstebních opatření pro zachování prvků a fragmentů krajinářských úprav 
  • Návrh opatření (stavební úpravy, pěstební zásahy, podmínky využití území) pro odstranění rušivých jevů na objektech, ve využití území a v krajinářských úpravách
  • Návrh obnovy zaniklých prvků urbanistické a krajinné struktury KPZ formou doporučení ke způsobu využití území, k formám výstavby a ke způsobu a formám obnovy výsadeb, regenerace vodních toků a ploch a obnově terénních úprav
  • Návrh regeneračních opatření k dotvoření základních památkových hodnot (včetně prostorových souvislostí a vizuálních vazeb) prostředí sídel a krajiny v KPZ, dotvoření dochovaných fragmentů krajinářských úprav

Pro plán ochrany KPZ bylo vyhodnoceno území části zástavby obce Čimelice. Analýzy jsou zobrazeny v následujících schématech:

 

Vykres 0 kompr Vykres 1 kompr

Vykres 2 kompr Vykres 3 kompr

 

Alej do Rakovic kompr

Alej mezi zámeckým parkem v Čimelicích a zámečkem (hospodářským dvorem) v Rakovicích (foto I. Vorel)