Aktivita 1203A08

Aktivita 1203A08
Prezentace kulturně-historických a přírodních hodnot - příprava a zpracování odborné monografie o stávajících KPZ a dalších plánovaných výstupů 3. etapy

Řešitelé: Tým VÚKOZ ve spolupráci s odbornými týmy dalších pracovišť

Popis aktivity: V průběhu aktivity budou postupně publikovány dílčí výsledky řešení 3. etapy projektu vč. specializovaných map s odborným obsahem zaměřeným na postižení hodnot KPZ, v závěru budou dosažené výsledky shrnuty formou odborné monografie.

Výsledky:

Práce na aktivitě v druhém pololetí 2012 započaly a budou pokračovat do konce řešení projektu. Dílčí výsledky řešení z roku 2012 byly publikovány v následujícím příspěvku (kapitola v knize):
ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., VÁVROVÁ, V. (2012): Vznik, vývoj a širší územní a historické vazby komponované krajiny Novodvorska. In.: Chodějovská, E., Šimůnek, R. (eds.), Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové. Historický ústav AV ČR, v.v.i., s. 105-122, ISBN 978-80-7286-199-6).

V roce 2013 v řešení III. etapy projektu bylo dosaženo řady dílčích výsledků. Dílčí výsledky byly zveřejněny, další se k publikování připravují. Výstupy aktivity budou souhrnně využity při zpracování odborné monografie, jejíž rukopis by měl být připraven v nadcházejícím období. Informace o uplatněných výsledcích jsou uvedeny zde. Neuplatněné výsledky jsou uvedeny u konkrétních aktivit.

V roce 2014 byly připraveny rukopisy kapitol pro odbornou monografii. Rukopisy jsou zpracovány v následující podobě:

  • Textová část (kapitoly o jednotlivých KPZ, které představují historii území, současný stav hodnot, jejich ohrožení a ochranu)
  • Obrazová část, která se skládá z:
    • Fotodokumentace současného stavu
    • Starých map (vojenská mapování, stabilní katastr, vybrané individuální staré mapy)
    • Historická obrazová dokumentace (veduty, malby, grafiky, staré fotografie a pohlednice)
  • Mapová část (kompoziční schéma pro každou KPZ).
  • Grafická část (časová osa – významné historické události a osobnosti utvářející podobu krajiny v KPZ)

Ukázkový výstup rukopisu pro KPZ Chudenicko  je v pracovní verzi (listopad 2014) prezentován ZDE.

 

Za aktivní spolupráce všech pracovišť byly v roce 2015 dokončeny přípravné práce pro vydání odborné monografie Krajinné památkové zóny České republiky. Kniha byla recenzována Prof. PhDr. Evou Semotanovou, DrSc. a Prof. PhDr. Martinem Gojdou, CSc. V současnosti je těsně před dokončením redakční zpracování publikace, nejpozději do konce roku bude publikace vytištěna.