Aktivita 1203A07

Aktivita 1203A07
Identifikace, interpretace a prezentace přírodních hodnot krajiny, návrh péče a ochrany o přírodní hodnoty krajiny

Řešitelé: J. Dostálek, M. Andreas (od 2013), T. Hrubá

Popis aktivity: Práce bude zaměřena na shromáždění a přehledné zpracování základních údajů o přírodních charakteristikách 19 stávajících KPZ se zvláštním zřetelem k přírodním stanovištím, vegetaci, flóře a fauně. Dále budou popsány základní přírodovědecké hodnoty vegetace a fauny 19 stávajících KPZ, jejich současný stav a perspektiva dalšího vývoje. Podrobněji bude zpracováno 6 vybraných KPZ.

Výsledky:

V rámci přípravné fáze řešení byly shromážděny základní údaje o přírodních charakteristikách za KPZ Žehušicko.

Práce v roce 2013 byla zaměřena na terénní výzkum přírodních hodnot ve studovaných KPZ a zpracovávání získaných údajů. Pozornost byla věnována přírodním stanovištím, vegetaci, flóře a fauně. K revizi stavu přírodních stanovišť a vegetace byl využit digitalizovaný výstup mapování biotopů v České republice pro účely vytváření soustavy evropsky významných chráněných území Natura 2000 a údaje o zvláště chráněných územích. V průběhu roku byla provedena základní revize stavu biotopů a vegetace. Současně probíhalo vyhodnocení stanovišť z hlediska výskytu ohrožených druhů živočichů. Ke zpracování a analýze dat v prostředí GIS je využíván software ArcView. Uznatelné výstupy řešení jsou prezentovány zde. Jedná se o 3 mapy s odborným obsahem:

  • Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Žehušicko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text)
  • Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Čimelicko-Rakovicko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text)
  • Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Lednicko-valtický areál – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text)

 

Práce v roce 2014 navázala na výsledky z předchozího období. Byla zaměřena na dokončení terénního výzkumu přírodních hodnot ve studovaných KPZ a zpracovávání získaných údajů. Pozornost byla věnována přírodním stanovištím, vegetaci, flóře a fauně. K revizi stavu přírodních stanovišť a vegetace byl využit digitalizovaný výstup mapování biotopů v České republice pro účely vytváření soustavy evropsky významných chráněných území Natura 2000 a údaje o zvláště chráněných územích. V průběhu roku byla dokončena revize stavu biotopů a vegetace ve studovaných KPZ. Současně bylo dokončeno vyhodnocení stanovišť z hlediska výskytu ohrožených druhů živočichů. Na základě syntézy použitých podkladů a terénního výzkumu byly zpracovány mapy přírodních hodnot pro KPZ Zahrádecko, Římovsko a Území bojiště bitvy u Slavkova. Ke zpracování a analýze dat v prostředí GIS je využíván software ArcView, verze 10.2. Současně byly postupně zpracovávány podklady o přírodních hodnotách pro účely plánované publikace a evidenční listy KPZ. Uznatelné výstupy typu „Nmap.“- Specializovaná mapa s odborným obsahem byly v souladu Příkazem ministra kultury č. 25/2014 předloženy k vydání stanoviska na MK ČR v rámci avíza v září 2014. Jedná se o 3 mapy s odborným obsahem:

  • Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Zahrádecko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text k mapě + průvodní zpráva)
  • Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Římovsko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text k mapě + průvodní zpráva)
  • Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Území bojiště bitvy u Slavkova – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text k mapě + průvodní zpráva)

Práce v roce 2015 byla zaměřena na dokončení prací a zpracovávání získaných údajů, týkajících se přírodních hodnot ve studovaných KPZ. Pozornost byla věnována přírodním stanovištím, vegetaci, flóře a fauně. K revizi stavu přírodních stanovišť a vegetace byl využit digitalizovaný výstup mapování biotopů v České republice pro účely vytváření soustavy evropsky významných chráněných území Natura 2000 a údaje o zvláště chráněných územích. Ke zpracování a analýze dat v prostředí GIS byl využit software ArcView, verze 10.2. V průběhu roku byla dokončena revize stavu biotopů a vegetace ve studovaných KPZ. Současně bylo dokončeno vyhodnocení stanovišť z hlediska výskytu ohrožených druhů živočichů. Na modelovém příkladu KPZ Žehušicko byl ukázán vztah kulturně historického vývoje území a změny zastoupení přírodních stanovišť v kulturní krajině. Výsledky tohoto studia byly publikovány v mezinárodním impaktovém časopise Biodiversity and Conservation (Šantrůčková, M., DOSTÁLEK, J., DEMKOVÁ, K. (2015): Assessing long-term spatial changes of natural habitats using old maps and archival sources: a case study from Central Europe. Biodiversity and Conservation.). Současně byly zpracovány souhrnné podklady Základní údaje o přírodních poměrech studovaných KPZ.

 

Uznatelné výstupy typu „Nmap.“- Specializovaná mapa s odborným obsahem byly v souladu Příkazem ministra kultury č. 25/2014 předloženy k vydání stanoviska na MK ČR v rámci avíza v září 2014, dopisem MK ČR (MK 35345/2015 OVV) ze dne 10. 6. 2015 byly mapy schváleny. Jedná se o 3 mapy s odborným obsahem (Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Zahrádecko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem; Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Římovsko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem; Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Území bojiště bitvy u Slavkova – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem.).

 

Práce na aktivitě jsou tímto uzavřeny.