Aktivita 1203A06

Aktivita 1203A06
Identifikace, interpretace a prezentace kulturně-historických hodnot krajiny a územních vazeb

Řešitelé: M. Weber, M. Šantrůčková, L. Bendíková, L. Stroblová, T. Hrubá, L. Tomcová (od 2013), ve spolupráci s odbornými týmy dalších pracovišť

Popis aktivity: Identifikace a následná interpretace kulturně-historických hodnot krajiny a územních vazeb.

Výsledky:

Práce na aktivitě započaly v druhém pololetí 2012 prvotním terénním průzkumem, soustřeďováním podkladů.

V roce 2013 bylo navázáno a pokračováno ve shromažďování podkladů a excerpci dokumentace a literatury. Probíhal terénní průzkum a dokumentace kulturně-historických hodnot krajiny a územních vazeb ve stávajících KPZ. Získané údaje jsou postupně zpracovávány. V základní úrovni byla provedena sledování ve všech KPZ, v podrobné úrovni byla pozornost soustředěna na KPZ Čimelicko-Rakovicko, LVA a Žehušicko. Průzkum byl zaměřen na identifikaci dochovaných a zaniklých částí historické kulturní krajiny, krajinné kompozice a identity území. Vedle hodnotných částí krajiny byly postiženy i jevy fyzicky nebo vizuálně narušující památkovou hodnotu krajiny. Ke zpracování a analýze dat v prostředí GIS je využíván software ArcView. Uznatelné výstupy řešení jsou prezentovány zde. Jedná se o 3 mapy s odborným obsahem:

  • Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Žehušicko – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text)
  • Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Čimelicko-Rakovicko – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem (mapa + text)
  • Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Lednicko-valtický areál – krajinářsko-analytický výkres A - mapa 1. Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text k mapě)

 

V roce 2014 bylo navázáno na řešení aktivity v předchozích letech. Pokračoval terénní průzkum a dokumentace kulturně-historických hodnot krajiny a územních vazeb ve stávajících KPZ. Získané údaje jsou postupně zpracovávány. V základní úrovni pokračovala sledování ve všech KPZ, v podrobné úrovni byla pozornost soustředěna na KPZ Zahrádecko, Římovsko a Území bojiště bitvy u Slavkova. Průzkum byl zaměřen na identifikaci dochovaných a zaniklých částí historické kulturní krajiny, krajinné kompozice a identity území. Vedle hodnotných částí krajiny byly postiženy i jevy fyzicky nebo vizuálně narušující památkovou hodnotu krajiny. Ke zpracování a analýze dat v prostředí GIS je využíván software ArcView. Uznatelné výstupy typu „Nmap.“- Specializovaná mapa s odborným obsahem byly v souladu Příkazem ministra kultury č. 25/2014 předloženy k vydání stanoviska na MK ČR v rámci avíza v září 2014. Jedná se o 3 mapy s odborným obsahem:

 

  • Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Zahrádecko – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text k mapě + průvodní zpráva + databázejevů)
  • Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Římovsko – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text k mapě + průvodní zpráva)
  • Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Území bojiště bitvy u Slavkova – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text k mapě + průvodní zpráva)

Pro potřeby odborné publikace probíhá příprava zjednodušených kompozičních schémat pro každou KPZ. Práce budou pokračovat i v následujícím období.

V roce 2015 bylo navázáno na řešení aktivity v předchozích letech. Činnost byla zaměřena na dokončení prací a zpracovávání získaných údajů, týkajících se kulturně-historických hodnot a územních vazeb ve studovaných KPZ. Uznatelné výstupy typu „Nmap.“- Specializovaná mapa s odborným obsahem byly v souladu Příkazem ministra kultury č. 25/2014 předloženy k vydání stanoviska na MK ČR v rámci avíza v září 2014, dopisem MK ČR (MK 35345/2015 OVV) ze dne 10. 6. 2015 byly mapy schváleny. Jedná se o již výše uvedené 3 mapy s odborným obsahem (Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Zahrádecko – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem; Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Římovsko – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem; Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Území bojiště bitvy u Slavkova – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem.)

 

Pro potřeby odborné publikace byla dokončena příprava zjednodušených kompozičních schémat pro každou KPZ.

 

V roce 2015 byl ve VÚKOZ zpracován a předán do redakce recenzovaného časopisu článek - WEBER, M., VEITH, T. (v recenzním řízení): Identifikace a interpretace kulturně historických hodnot a kompozičních jevů krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Zahrádecko. K termínu periodické průběžné zprávy je článek v recenzním řízení.

 

Na MENDELU byla kompletována speciální mapa s odborným obsahem Kulturně – historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Náměšťsko (mapa je připravena k tisku).

 

Práce na aktivitě budou do konce roku 2015 uzavřeny.