Aktivita 1203A05

Aktivita 1203A05
Souhrnné vyhodnocení vývoje krajiny zájmového území pro potřeby odborné publikace a dalších výstupů

Řešitelé: M. Šantrůčková, L. Bendíková, L. Stroblová, T. Hrubá, M. Weber, V. Vávrová, L. Tomcová (od 2013), ve spolupráci s odbornými týmy pracovišť NPÚ, ČVUT a MENDELU

Popis aktivity: Souhrnná interpretace historického vývoje krajiny na území KPZ, se zaměřením na postižení vývojových etap od počátků osídlení po současnost. Rozpracování rozhodujících etap vývoje, ovlivňujících obraz kulturní krajiny jednotlivých KPZ.

Výsledky:
Práce na aktivitě započaly v druhém pololetí 2012 studiem získaných podkladů.

Aktivita byla v roce 2013 řešena na všech pracovištích. Každé KPZ byl přidělen garant, ve většině případů s garantem na zpracování dané KPZ spolupracují řešitelé z jiných pracovišť. Každá KPZ je podrobena průzkumům v základní úrovni zpracování a výsledky jsou koncipovány, aby mohly být využitelné v plánované monografii. Souhrnně byly výsledky této aktivity prezentovány na celoprojektovém setkání v Lednici ve dnech 17. a 18. 10. 2013. Každý z garantů jednotlivých KPZ zde před spoluřešiteli představil své výsledky, poznatky ze studovaných KPZ, jejich zachovalé hodnoty a problémy. Nad dosavadními výsledky proběhla diskuse. Práce budou pokračovat i v následujícím období.

V roce 2014 byla aktivita řešena na všech pracovištích a navázala na výsledky z předchozího období. Každé KPZ byl přidělen garant, ve většině případů s garantem na zpracování dané KPZ spolupracují řešitelé z dalších pracovišť. Každá KPZ je podrobena průzkumům v základní úrovni zpracování a výsledky jsou koncipovány, aby mohly být využitelné v plánované monografii. Ukázkový výstup řešení aktivity pro KPZ Chudenicko je v pracovní verzi (listopad 2014) zapracován ZDE. Tímto bylo řešení aktivity naplněno a ukončeno.