Aktivita 1203A03

Aktivita 1203A03
Dokumentace vývoje krajiny a historického významu zájmového území na základě vyhodnocení archivních pramenů, souborných topografických děl a studia regionálních pramenů (vč. shromáždění podkladů a literatury), dokumentace odkazu významných historických osobností formujících podobu krajiny

Řešitelé: V. Vávrová, M. Šantrůčková, M. Weber

Popis aktivity: Bude soustředěna a interpretována archivní dokumentace a literatura k vývoji krajiny v oblasti vybraných KPZ. Dále půjde o zdokumentování odkazu významných historických osobností na utváření krajiny.

Výsledky:
Práce v prvním roce řešení byly soustředěny na vytvoření soupisu bibliografie a písemných, mapových a ikonografických pramenů pro KPZ Žehušicko a KPZ Zahrádecko. Studijní fotografické kopie vybraných plánů a dalších podkladů byly uloženy do datového skladu projektu. Řešení aktivity bude dále pokračovat vyhodnocením získaných podkladů.

V roce 2013 byla pro obě území shromážděna a zhodnocena literatura, topografická díla z 18. a 19. století, jakož i archivní dokumenty. Zásadní prameny byly nalezeny v různých archivních fondech. V KPZ Zahrádecko měli v 18. a 19. století rozhodující vliv na utváření okolní krajiny majitelé panství Kounicové a jejich předchůdci – Vartenberkové a Valdštejnové v 16. a na počátku 17. století. Výrazný vliv na vývoj středověké krajiny měla další místní šlechta. V KPZ Žehušicko má obzvláštní důležitost činnost majitelů Novodvorského panství Chotků a spolupracujících architektů, inženýrů a přírodovědců v 2. polovině 18. a ze začátku 19. století. Současně byly zhodnoceny další vývojové etapy a osobnosti především z období přelomu 17. a 18. století kdy bylo panství v rukou Věžníků, kteří položili základ komponované krajiny Novodvorska. Na Žehušicku jsou významné krajinářské úpravy spojeny s rodem Thun-Hohensteinů.

Zjištěné dokumenty a hodnocení jsou ukládány do datového skladu, kde poslouží jako podklad pro řešení navazujících aktivit projektu a tvorbu plánovaných výstupů. Dílčí výstupy z řešené aktivity byly mj. využity v textové části mapy s odborným obsahem „Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Žehušicko – krajinářsko-analytický výkres A“ – viz zde: Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Žehušicko – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Tímto je řešení aktivity naplněno a ukončeno.