Aktivita 1203A02

Aktivita 1203A02
Dokumentace vývoje krajiny zájmového území na základě vyhodnocení starých map, plánů a leteckých snímků (vč. shromáždění podkladů a literatury)

Řešitelé: L. Stroblová, L. Bendíková, M. Havlíček (od 2013), M. Šantrůčková, M. Weber, J. Skaloš (2012), ve spolupráci s odbornými týmy pracovišť NPÚ, ČVUT a MENDELU

Popis aktivity: Analýza a hodnocení vývoje krajiny zájmového území za základě interpretace starých map, leteckých snímků a terénního průzkumu.

Výsledky:
V rámci první fáze řešení byly pořízeny a pro potřeby projektu v GIS upraveny mapy 2.–3. vojenského mapování a byly započaty práce s rastry císařských otisků map stabilního katastru. Práce na aktivitě budou pokračovat.

V roce 2013 bylo navázáno na výsledky z předchozího období. V prostředí programu ArcGIS 10.1 a ArcGIS 10.2 byly georeferencovány, sesazeny a vektorizovány dostupné rastrové snímky mapových listů I., II. a III. mapování pro všech 19 KPZ. U vybraných KPZ bylo otestováno sesazení a vektorizace mapových listů stabilního katastru, které bude dále řešeno v rámci V. etapy projektu. Informace z leteckých snímků vyhotovených v rámci vojenského topografického mapování v letech 1952-1957 a současných leteckých snímků krajiny jsou dostupné v rámci VMS. Výsledky budou uloženy do datového skladu a poslouží jako podklad pro řešení navazujících aktivit projektu a tvorbu plánovaných výstupů. V dokumentu.: Krajinná památková zóna Orlicko na mapách vojenských mapování je ukázkově uvedeno sesazení a zpracování rastrových snímků mapových listů I., II. a III. mapování pro KPZ Orlicko. Tímto je řešení aktivity naplněno a ukončeno.