Aktivita 1203A01

Aktivita 1203A01
Dokumentace vývoje krajiny zájmového území na základě vyhodnocení statistických dat o využití půdního fondu (vč. shromáždění podkladů a literatury)
(1. 7. 2012-31. 12. 2012)

Řešitelé: L. Bendíková, M. Weber, M. Šantrůčková, J. Skaloš

Popis aktivity: Hodnocení změn krajiny v dlouhodobém časovém horizontu na základě statistických podkladů. Hlavním podkladem byla databáze LUCC Czechia (PřF UK v Praze) a archivní i stávající sumarizační výkazy ÚHDP za katastrální území.

Výsledky:
Cílem aktivity bylo sledování změn využití půdy pomocí souhrnných statistických údajů. I když inventarizace půdy se na území Čech a Moravy prováděla už v středověku, různorodost účelu a použitých metodik, ale také nízká komplexnost a přesnost značně snižuje použitelnost a porovnatelnost historických dat. Z těchto důvodů nejstarší použitelný zdroj je Stabilní katastr, který vznikal mezi lety 1824–1843. Ucelená sada dat z tohoto zdroje pro rok 1845 byl v roce 1948 společně s aktuálními údaji zpracován v tabulkách úhrnných hodnot druhů pozemků (ÚHDP). Po změně organizace evidence půdy bylo zčásti možné navázat na kontinuitu evidence využití půdy narušenou v letech 1951–1989. Organizační struktura území pro účely evidence pozemků se v tomto období neměnila výrazně, ale přece. Proto nebylo možné jednoduše porovnat statistické souhrnné údaje pro jednotlivé časové horizonty a byla nutná konverze území do jednotek vzájemně porovnatelných. V rámci projektu LUCC byl vytvořen systém Základních územních jednotek (ZÚJ), který umožňuje srovnání využití půdy pro roky 1845, 1948, 1990 a 2000. Jako základ pro naše sledovaní jsme použili databázi LUCC Czechia, kterou jsme doplnili o aktuální data z Centrální databáze Katastrálního úřadu v Praze (rok 2012) a hodnoty z Gemeindelexikon der im reichstrate vertretenen königreiche und länder, IX. Böhmen, který obsahuje statistické údaje o využití půdy pro rok 1896 a jehož organizační struktura území je totožná s tou ve Stabilním katastru (co zaručilo srovnatelnost s hodnotami získanými z databáze LUCC). Jednotlivé typy využití půdy byly sceleny do agregátů orná půda, trvalé kultury, trvale travní porosty, lesní plochy, vodní plochy, zastavěné plochy, ostatní plochy a jiné plochy (kategorie pro srovnatelnost dat z roku 1986 s ostatními). Získané údaje byly zaneseny do přehledových tabulek a grafů.

. 01

 

V roce 2014 byly výsledky publikovány. Jedná se o kapitolu v odborné knize (ŠANTRŮČKOVÁ, M., BENDÍKOVÁ, L.: Assessment of land use changes in landscape conservation areas based on LUCC diabase).